תקנון רישום לצהרוני תשפ"ד

תקנון רישום לצהרונים תשפ"ד

התחייבות המרכז הקהילתי

1. צהרוני המרכז הקהילתי הינם מסגרות חינוכיות ומעשירות לילדים, הפועלות בין השעות: 14:00-17:00 בגני ילדים ובין השעות 12:50/13:30-17:00 בבתיה"ס.

2. מינימום לפתיחת קבוצה – בגנים 18 משתתפים, בבתי הספר 20 משתתפים.

3. המרכז הקהילתי שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים או לחילופין לאחד שני גנים סמוכים או שתי כיתות בית ספר במידת האפשר.

4. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מהיום הראשון ללימודים ועד ה-30/6/24.

5. מדריכות הצהרון נבחרות בקפידה, מוכשרות ומשתלמות במהלך השנה בנושאים הרלוונטיים לעבודתן.

6. מסגרות הצהרונים פועלות בפיקוח של משרד החינוך, המרכז הקהילתי והחברה למתנ"סים.

7. המרכז הקהילתי יבטח בביטוח אחריות כלפי צד ג', את אחריותו החוקית כלפי הילד/ה. בנוסף לכך הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך של הרשות אשר בפיקוח משרד החינוך.

8. בתי הספר: במסגרת התוכנית בצהרון יועבר חוג חיצוני אחד, פעם בשבוע לכל קבוצה. בימי החופשה של משרד החינוך במהלך שנת הלימודים, יפעל הצהרון על פי מתווה ניצנים בחופשות ותתקיים קייטנה של 5 ימים בחנוכה וגם בפסח מהשעה 8:00-16:00 ללא תוספת תשלום. וועדת היגוי מיוחדת תחליט באם יינתנו ימים ארוכים נוספים.  בצהרוני בית הספר הילדים נדרשים להביא ארוחת בוקר מהבית. לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה.

9. גנים: במסגרת התוכנית בצהרון יועברו שני חוגי העשרה חיצוניים בשבוע לכל קבוצה. בימי החופשה של משרד החינוך במהלך שנת הלימודים, יפעל הצהרון  לפי לוח חופשות של החב' למתנ"סים אשר יופץ להורים בתחילת שנה. בחנוכה ופסח תתקיים קייטנה במשך 5 ימים בכל חג, מהשעה 7:30-16:00. קייטנות אלו  מופעלות בהתאם לתוכנית ניצנים של משרד החינוך, ללא תוספת תשלום. בימי פעילות ארוכים, תוגש בצהרוני הגנים ארוחת בוקר.

10.כל האמור בסעיף 8-9 כפוף לקיום תוכנת ניצנים של משרד החינוך.

11. במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת מנחה, על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים, פועלת באישור משרד הבריאות ומשרד החינוך, בעלת  הכשר ומומחיות בהזנת ילדים.

12. בימים בהם הפעילות בגן או בבית הספר מסתיימת מוקדם מהרגיל (מכל סיבה שהיא), הצהרון יפעל מייד עם תום פעילות הגן/בי"ס.   מותנה במציאת כוח אדם ובקבלת מקום חליפי ממחלקת החינוך בהתאם לצורך.  משך פעילות  הצהרון בימים אלה,  כמו בימים הרגילים, אלא אם המתנ"ס יודיע אחרת.

13. בימים בהם מסיבה כלשהי לא ניתן להפעיל את הצהרון בגן האם, פעילות הצהרון מותנית בקבלת גן חליפי ממחלקת החינוך.

א. בימים בהם המסגרות החינוכיות מושבתות על ידי מערכת החינוך, יופעל הצהרון, החל מהיום השני לשביתה, בכפוף לאישור המועצה המקומית ובכפוף למציאת כוח-אדם, החל מהשעה 8:00 בבוקר ועד 16:00 תמורת תוספת של 50 ₪ ליום לכל ילד .

ב. במידה והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם, או כאשר השביתה אינה של  מערכת החינוך, המרכז הקהילתי אינו מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.

14. ככלל, ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של 5 ימים בשבוע. אין אפשרות לרישום לחלק מימות השבוע.

התחייבות ההורה

1. אם הילד/ה סובל/ת  ממגבלה ו/או הפרעה כלשהיא, ההורים מתחייבים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לצהרון, בכפוף להנחיות משרד החינוך. ילד/ה אשר לו/לה סייעת רפואית במסגרת הבוקר מחויב להיות עם סייעת רפואית במסגרת הצהרון. גיוס ועלות הסייעת באחריות ההורים בלבד. ללא סייעת רפואית בזמן פעילות הצהרון, אין אפשרות לבצע רישום למסגרת הצהרון. הנספח יימסר ע"י מזכירות הגיל הרך ע"פ בקשה.

 ב. טופס החזרת הילד מהצהרון אשר יימסר לו על ידי צוות הצהרון- הולכת ילד מהצהרון לביתו תיעשה ע"י אחד ההורים  ובאחריותם המלאה.  יש לציין בטופס  את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את  הילד/ה מהצהרון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל תיאסר למעט אם תינתן הודעה בכתב על כך למדריכות הצהרון וכנגד תעודה מזהה.  על ההורים לקחת את ילדם מתוך מבנה הגן.  חל איסור על הוצאת הילד/ה אל מחוץ למבנה שלא ע"י הוריו ו/או מבוגר המאושר לכך בטופס.

2. במקרה של הורים גרושים/פרודים שני הצדדים צריכים לחתום על הטופס. במקרה של שינוי במצב המשפחתי ההורים מתחייבים ליידע את המרכז הקהילתי.

3. ההורה מבין, כי הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, במשך כ- 10 חודשי פעילות מהיום הראשון לפתיחת שנה"ל ועד סוף חודש יוני 2023, למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי. במידה ומשרד החינוך יבצע שינויים במועדי תחילת וסוף שנה, נעדכנכם.

4. בכל מקרה שבו ייסגר הצהרון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת –  יפעל המרכז הקהילתי על פי הנחיות החברה הארצית למתנ"סים.

5. בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.

6. ידוע ומוכר כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות בצהרון בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו על ההורים לדאוג לסידור חלופי לטיפול בילד/ה.

א. ההורים מתחייבים, כי לא ישלח ילד/ה חולה לצהרון, כלומר ילד הסובל/ת מחום, דלקת עיניים,  שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. עד ל-4 ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות בצהרון. מעל 4 ימי מחלה חזרת הילד מותנית  באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד  שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה  החולה במהלך הפעילות של הצהרון.

ב. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.

ג. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה חלה על ההורים בלבד.

ד. חל איסור מוחלט על צוות הצהרון למתן תרופות לילד/ה.

7. א. ידוע להורה כי המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת אגף הגיל הרך, מנהלת הצהרונים ומנכ"ל המרכז הקהילתי.

ב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים,7 יום  מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

8. להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון. להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים בצוות החינוכי של הצהרון, לפי צרכי המערכת.

9. שמירה בבתי ספר תפעל בכפוף לחוזר מנכ"ל ולהנחיות קב"ט מוסדות החינוך ביישוב.

10. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, ישתתפו ההורים בתשלום של 50 ₪. חישוב האיחורים יתבצע בסוף החודש והתשלום יחויב בהתאם.

12. מובהר, כי בצהרון בו יש איסוף רב של ילדים מגני ילדים שונים יהא המרכז הקהילתי רשאי להוציא את הילדים מגן הבוקר לפני השעה 14:00 על מנת לאפשר למרכז הקהילתי לספק שירותי צהרון לכל הילדים שנרשמו.

13. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכד').

14. ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר (גננת וסייעת) במידה ויש  קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.

15. ההורה מבין, כי במידה ובהסכם חסרה חתימת הורה ו/או אחד מהנספחים – אין הילד/ה רשום בצהרון עד להשלמה מלאה כנדרש ולא יתאפשר לילד/ה לשהות בצהרון.

16. תקנון זה תקף אך ורק לגבי צהרונים שינוהלו על-יד המרכז הקהילתי. במקרה ויוחלט כי צהרון מסוים ינוהל על-ידי ביה"ס או גורם אחר, כול האמור בתקנון זה אינו תקף וזאת על אף שהמרכז הקהילתי עשוי לספק שרותי משרד, גבייה וכו'.

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

 

תנאי תשלום

1. רישום לצהרון כרוך בדמי מקדמה בסך -250 ₪, שיקוזזו מן התשלום הראשון.  

2. עבור השתתפות ילדנו בצהרון גן המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2023 ועד לחודש יוני 2024 שכר לימוד בסך 9,980 ₪ ב- 10 תשלומים שווים של 998 ₪. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת המרכז הקהילתי מזכרת בתיה. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא סכום שכר הלימוד.  תשלום זה כולל השתתפות הילד בקייטנת חנוכה וקייטנת פסח.

2. עבור השתתפות ילדנו בצהרון בית ספר המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2023 ועד לחודש יוני 2024, שכר לימוד בסך 8350 ₪ ב- 10 תשלומים שווים של 835₪ כל אחד עבור כיתות א' ו-ב' , בכפוף להמשך הפעלת תוכנית ניצנים ובמימון ממשלתי. עלות שכר לימוד עבור צהרוני כיתה ג' 9,980 ₪ ב- 10 תשלומים שווים של 998 ₪ כל אחד.

3. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת המרכז הקהילתי מזכרת בתיה. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא סכום שכר הלימוד. התעריפים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת הממשלה .

א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהוא עפ"י כתב ההתחייבות לבקשה זו יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור הריבית המרבית הנהוגה בבנק בו מתנהל חשבון המרכז הקהילתי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי ע"פ כל דין.

      ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בקשר עם ביטול הוראת הקבע, כולל שכ"ט עו"ד. בכל מקרה לא יפחת החיוב בגין ביטול ו/או אי כיבוד תשלום בסך של 20 ₪.

      ג.  הייתה גבייתו של תשלום כלשהוא המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט וש"ט עו"ד, כפי שיפסקו.

      ד.  המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב ההתחייבות בבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית וההוצאות באמצעות הוראת הקבע.

     ה.  המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו  על פי כתב ההתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים מראש.

      ו.  בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של  בידוד כל  המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום העסקים השישי לבידוד ואילך.  על מנת לפתוח את המסגרת מחדש נדרשת נוכחותם של 12 ילדים לפחות. מקרה של סגר לאומי יתבצע החזר מלא על התקופה ובהתאם להנחיות משרד החינוך/בריאות.

ז. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.

 

תנאי ביטול

בקשת ביטול הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד עד ליום 13.7.23 (כולל) – תזכה את ההורה בדמי המקדמה בסך 250 ₪. לאחר מועד זה, אין החזר לדמי המקדמה.

המרכז הקהילתי  יגבה דמי פיצוי מוסכם בסך 250 ₪ במקרה של ביטול השתתפות במהלך השנה.

בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש ובתשלום דמי פיצוי מוסכם בסך 250 ₪. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. הודעת ביטול ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר המרכז הקהילתי, או באמצעות טופס מודפס הנמצא במזכירות המרכז, ימולא ידנית, ויימסר למזכירות ישירות או לפקס 08-9349893.

מתאריך 24.04.24 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.

מערכת למכירת כרטיסים