תקנון רישום למעונות תשפ"ד

תקנון רישום למעונות תשפ"ד

התחייבות המרכז הקהילתי:

1. א. שיבוץ ילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים של המעון או מי מטעמו. 

    ב. המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך לפי העניין, על ידי איחודן / או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים              הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המבקרים במהלך השנה.

2. למרות התחייבות המרכז הקהילתי להפעיל את המעון במשך שנת הלימודים יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול הפעילותה אם לא ירשמו לפחות 15 משתתפים. כאשר המרכז שומר על זכותו לשנות מספר זה מפעם לפעם ובלבד שהמרכז ינקוב במספר סביר של משתתפים, המאפשר הפעלה של המעון במתכונת שנקבעה בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.

3. א. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, מתאריך 1.9.23 ועד לתאריך 8.8.24, בכפוף ללוח החופשות של משרד העבודה והרווחה ורשת התחלה חכמה. במידה           ופעילות המעון לא תתקיים עקב סיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי, מוסכם על ההורים, כי ימשיכו  את שכר הלימוד כאמור בהסכם זה.

    ב. בכל מקרה שבו ייסגר המעון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת – יפעל המרכז הקהילתי על פי הנחיות רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים ומשרד                העבודה והרווחה. 

    ג. המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון. ילד ממשיך – שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא ובהתאם ליכולתו של הילד. ילד חדש – ביום הראשון עד                השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו  של הילד.

    ד. שעות הפעילות במעון בימים א' – ה' הן מהשעה 07:00 ועד השעה 16:00 , עם אפשרות להארכת זמן בתוספת תשלום. מותנה במספר מינימום של נרשמים ובימי ו'                    מהשעה 07:00 ועד השעה 13:00.

   ה. אם יוחלט לסגור את המעון באופן מלא או חלקי ביום חג הסיגד, ההורים יקבלו הודעה על כך מראש ויקבלו החזר כספי עבור יום זה.

4. במסגרת המעון תינתן: 1) ארוחת בוקר. 2) ארוחת צהריים בשרית . 3) ארוחת מנחה.

5. שכר הלימוד נקבע  על ידי משרד העבודה והרווחה, בהתאם להנחיות וקריטריונים, שייקבעו ויפורסמו על  ידם, בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים. במידה ומשרד הכלכלה/משרד החינוך יחליט על שינויים בשכר הלימוד, המרכז הקהילתי יעדכן את השכר בהתאם.

6. מודע בזאת להורים כי המרכז הקהילתי ערך ביטוח תאונות אישיות, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם  לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת  רשלנות ו/או  מי מטעמה. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס.

 

התחייבות ההורה

1. כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה תחשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו  סכום  של 40 ₪ לכל 20 דקות איחור, משך זמן האיחור והתשלום בגינו ירשם וסה"כ הסכום בגין האיחור, יצטרף לקרן הסכום למרכז הקהילתי כשכר לימוד בגין אותו חודש.

2. חלה חובה על כל משפחות הנרשמים למלא טופסי רישום ל משרד העבודה והרווחה. הורים המבקשים דירוג, יגישו טפסים רלוונטים ע"פ דרישה. הורים שאינם מבקשים דירוג ימלאו את כל הפרטים ויחתמו על ויתור. מודע בזאת להורים שמילוי טפסי הרישום במשרד העבודה והרווחה הוא תנאי להשתתפות במסגרת המעון.

3. מודע בזאת להורים כי אם יוחלט על ידי המרכז הקהילתי, לאחר התייעצות עם הממונה על המעון מטעם משרד העבודה והרווחה, כ מסיבה התפתחותית, התנהגותית או בריאותית הילד/ה אינו  מתאים למסגרת המעון, המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להוציאו בהתראה של 14 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד מיד עם הוצאת הילד בפועל מהמעון.

4. א. מודע בזאת להורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות במעון בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.

   ב. מובהר בזאת להורים, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת ביום 8 באוגוסט 2024 וכי ממועד זה, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.

5. א.יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד המצורף בנספח ב' לבקשה זו, לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת הילד/ה.

   ב. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהיא מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה למעון.

   ג. מודע בזאת להורים כי מילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של טופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפסקת ביקורו של  הילד/ה במעון.

6. א. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה למעון אם הילד/ה מרגיש לא טוב, או חולה, סובל/ת מחום מ- °38 צלסיוס, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת). ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר שחלפו  24 שעות ללא הופעת הסימפטומים של המחלה. עד ל-4 ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות במעון. מעל 4 ימי מחלה חזרת הילד מותנית  באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים.

   ב. מודע בזאת להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור מוחלט על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.

   ג. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה במעון, יחולו על ההורים.

7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא,  במשלוח ילד/ה חולה ו/ או שאינו חש בטוב, חלה על ההורים בלבד.

8. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, מרגיש לא טוב, או כל סיבה אחרת, שצוות המעון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית  למעון ולאסוף את הילד/ה.

9. א. הולכת ילד/ה למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.

    ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון (נספח א') את שמות המבוגרים, הרשאים להוציא את  הילד/ה מהמעון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל  לא תתאפשר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך לצוות חינוכי של המעון וכנגד הצגת תעודה מזהה.

     ג. הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך , שתימסר בכתב למנהלת המעון.

10. אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע למרכז הקהילתי בכתב, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאלו הגיע לכתובתנו 72  שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.

11. אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על פי דרישתנו, הובהרו לנו סעיפיה, ואם שפת האם שלנו אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי דרישתנו סעיפי ההתחייבות בשפה המובנת לנו.

12. אנו מצהירים כי אמצעי התשלום בו נשתמש לביצוע התשלומים למעון הוא:הוראת קבע / כרטיס אשראי / שיקים (מחק את המיותר)

 

תנאי תשלום

1. קבלת ילד לכיתת המעון מותנית בתשלום: דמי רישום בסך 133 ₪ (יחויב ב-4/2023), מקדמה ע"ח שכר הלימוד בסך  570 ₪ (יחויב ב- 5/2023 ויקוזז מתשלום חודש ספטמבר). דמי ביטוח בסך 38 ₪  (יחויב ב-9/2023).

2. עבור השתתפות ילדנו במעון המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים  לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2023 ועד לחודש אוגוסט 2024 ,שכר לימוד לפי  המפורט, עבור: פעוט/בוגר 2088 ₪ למשך 12 חודשים. תינוק- 2718 ₪ למשך 12 חודשים. התעריפים נכונים לשנת תשפ"ג וצפויים להתעדכן בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה.

3. סכום התשלום עבור פעילות העשרה אחת או שתיים המוכרות כ"סל תרבות" יגבה בנפרד בהסכמת ועד הורים, יחד עם מנהלת המעון. הגביה תעשה במזכירות המרכז באמצעות חיוב הוראת הקבע או כרטיס אשראי.חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל חריגה מסל שירותים לידיעת ההורים" הנמצא  במסמך "הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תש"פ באתר משרד העבודה והרווחה.

4. שכר הלימוד הנו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר 2023.

5.א. באמצעות: הוראת קבע לפקודת המרכז הקהילתי, אשר תגבה בכל ה-8 או 20 לכל חודש, באמצעות כרטיס אשראי, או שיקים. ההורים מתחייבים בזאת  שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.

   ב. ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש – יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.

   ג. ילד המתקבל למעון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש – יחויב באופן יחסי

6. המרכז הקהילתי יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם תתקבל). אין החזר כספי לאחר קבלת  הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.

7. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות המעון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר 7 ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה לכתובת שצוינה על ידינו בהתחייבות זו.

8. אנו מתחייבים כי אם תיפול טעות במילוי ההרשאה למילוי חשבון, תהווה התחייבות זו ראיה הלוטה לסכום שהסכמנו לשלם למעון כשכר לימוד, ואנו מתחייבים להגיע מידית למשרדי המרכז הקהילתי, הבנק ו/או כל מקום אשר יידרש ולחתום על כל מסמך ו/או כל הוראה לתיקון טעות.

9. אנו מסכימים כי אי תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו ו/או  במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. איחור של 3 ימים לא יהווה הפרה יסודית. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במרכז הקהילתי ו/או על פי כל דין.

10. כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המרכז הקהילתי על תשלום כלשהו מהתשלומים על פי התחייבות זו, לא יחשב כוויתור של המרכז על זכות מזכויותיו, על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין.

11. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו, על פי כתב התחייבות בהסכם זה, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשית, בשיעור  הריבית הנהוגה בבנק וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי.

     ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בהקשר לביטול הוראת הקבע, כולל שכר טרחת עו"ד.

    ג. הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כפי שיפסקו.

   ד. המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב ההתחייבות שבהסכם זה, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית והוצאות באמצעות הוראת קבע, או בכרטיס אשראי.

   ה. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק ביקור של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום  כלשהו על פי כתב ההתחייבות שבהסכם זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ימים מראש.

12. בכל מקרה של היעדרות הילד מהמעון ישולם מלוא שכר לימוד בגין תקופת ההיעדרות.

13. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.

14. בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של בידוד כל המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום  העסקים  השישי לבידוד ואילך. במקרה של סגר לאומי יתבצע החזר מלא על התקופה.

 

תנאי ביטול

1. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל תשפ"ד אשר יוגשו עד 31.6.23 יחויבו בדמי הרישום. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל אשר יוגשו מ- 1.7.23 יחויבו בדמי רישום והמקדמה.

2. א. מתאריך 11/03/24 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, נמשיך ונחויב בתשלום שכר לימוד. 

   ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. הודעת ביטול תימסר למרכז הקהילתי בכתב באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר המרכז הקהילתי.

3. בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט, כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום התמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון שנה"ל תשפ"ג" הנמצא באתר משרד העבודה והרווחה.

 

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורות לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

מערכת למכירת כרטיסים