תקנון מחנות ספורט תשפ"ד

 

תקנון מחנות ספורט תשפ"ד

1. רישום למחנה

הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד , וכפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר. כמו כן, על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם. הנהלת המחנה רשאית לבטל את פתיחת המחנה במידה ולא יהיו מספיק נרשמים , או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל ביטול כאמור. כמו כן, להנהלת המחנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.

2. תשלום

התשלום עבור ההשתתפות במחנה הינו לכל תקופת הפעילות. בכדי להבטיח מקום ילדכם במחנה יש להסדיר את מלוא התשלום עד יום פתיחת המחנה.

3. ביטולים והיעדרויות

ביטול הרשמה למחנה יעשה בכתב בלבד בטופס מקוון ייעודי. הודעת ביטול שלא תעשה בכתב לא תכנס לתוקף. במקרה של כניסה לבידוד ו/או הידבקות בקורונה מהיום השלישי של המחנה ואלך, לא יהיה החזר כספי.

דמי ביטול:

• כל ביטול החל משבוע לפני מועד תחילת המחנה ואילך, יחוייב ב-10% מעלות המחנה אליו בוצע הרישום. ביטול לאחר מועד תחילת המחנה יחוייב בנוסף ל-10% מעלות המחנה, גם במספר הימים היחסי בהם השתתפ/ה הילד/ה.

• לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.

• לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הסעות, מצד הלקוח, בכל שלב.

• היעדרות של 4 ימים ומעלה בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי. במקרה של כניסה לבידוד ו/או הידבקות בקורונה מהיום השלישי של המחנה ואלך, לא יהיה החזר כספי.

4. כוח עליון

א. במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות המחנה בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת המחנה כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הספורט אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: "כח עליון", יהיה זכאי הנרשם להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין השתתפותו במחנה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה.

ב. במקרה בו ניתן יהיה לבצע את פעילות המחנה אך בצורה מוגבלת (כגון אי פתיחת מתקן כזה או אחר, חבישת ציוד מגן וכיוצ"ב) בנסיבות של כח עליון, תפעל הנהלת המחנה בהתאם למגבלות האפשריות, והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות במקרה זה.

ג. במקרה בו חלילה, עקב הדבקות של נרשם או של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם מוסמך בעניין, קבוצה מסויימת מתוך הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות, הנרשמים מתוך הקבוצה שלגביה ינתנו ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין ההשתתפות במחנה.

5. התנהלות במחנה

משתתפי המחנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות מרכז הספורט ולהוראות השילוט במקום בכל עת. כמו כן, כל פעילויות המחנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.

א. חל איסור על הצוות לספק תרופות ואוכל לילדים. במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע. יש ליידע את הצוות מראש ולתזמן את מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות במחנה. בנוסף, באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות המחנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלותו במחנה.

ב. יש לקחת בחשבון כי ארוחת הבוקר והשתייה באחריות ההורים.

ג. להנהלת המחנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת פעילות משתתף במחנה אשר סיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או ביטחונם של משתתפים אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון, או התנהג בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו של משתתף אחר במחנה. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי לתקופת ההשתתפות במחנה.

ד. חל איסור על שהייה בשטח מרכז הספורט ושימוש במתקני מרכז הספורט לאחר שעות הפעילות של המחנה.

ה . הנהלת המחנה ממליצה שלא להגיע עם דברים יקרי ערך, בכל מקרה, הנהלת המחנ ה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים לרבות לטלפונים ניידים.

ו. על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי במחנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת המחנה באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות.

ז. לאור משבר הקורונה, חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, בכדי לקיים פעילות המחנה באופן בטוח ובריא, נדרשת הערכות לפי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. הנרשמים, ההורים והצוות מחוייבים לפעול על פי הנחיות אלה.

6. הסעות

הנהלת המחנה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הסעות מורשית, אשר בידיה כל האישורים והביטוחים הנדרשים להסיע ילדים. ההסעות אוספות/ מפזרות מאזורים מרכזיים, והאחריות הבלעדית של ההורה על הגעת הילד לנקודת האיסוף בזמן והחזרה מנקודת הפיזור שנקבעה מראש. להנהלת המחנה אין אחריות על הילד לפני הגעתו להסעה ועם ירידתו מההסעה בנקודת הפיזור.

א. קיום קו הסעה מותנה במינימום ילדים וכרוך בתוספת תשלום וברישום מראש.

ב. יתכנו שינויים במסלולי ההסעות בהתאם לצורך ולשיקול דעת ההנהלה.

ג. אם לא יפתח קו הסעה תהיה לנרשם הזכות לבטל את רישומו ולבטל את מלוא כספו בחזרה למעט במקרים בו הודע לנרשם בעת הרישום כי לא יפתח קו הסעה והוא בחר להירשם למרות ההודעה.

ד. למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההרשמה על ידי הנרשם לא יתקבל החזר כספי כלשהו מלא או חלקי בגין ביטול ההסעות ו/או אי השתתפות בהסעות.

ה. לא ניתן לשנות תחנות איסוף/ פיזור במהלך המחנה. ו. חל איסור על אכילה בהסעות.

ז. ילד/ה אשר ת/יתפרע ת/יתחצף לנהג/ לצוות ולא ת/יציית להוראות לא ת/יורשה לעלות על ההסעה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר לילד/ה לעלות על ההסעה בגלל בעיית התנהגות החוזרת על עצמה.

 

בחתימתי הריני מאשר כי קראתי את תקנון המחנה, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול ומתחייב לפעול על פיו. הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו של ילדיי, אשר צולמו/ יצולמו במהלך פעילות המחנה לצורכי שיווק הפעילות ופרסומה בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר (להלן: "השימוש"). הנני מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין. הנני מאשר/ת כי חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו.

מערכת למכירת כרטיסים